Startpagina

Ankertjes

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - y - z

Cabotage (N/E)

Het vervoer van personen en/of vracht tussen twee plaatsen gelegen in hetzelfde staatsgebied. Het heeft zowel betrekking op de scheepvaart (inbegrepen de kustvaart en het vervoer via de binnenwateren), als op  het lucht- en het wegvervoer.

Cassettes

Laadbakken waarop containers in “double-stack ” geladen
worden om aan boord van een roro-schip verscheept te
worden, ongeveer synoniem voor “mafi’s”.

Cel (N) cell of slot (E)

Compartiment of containerplaats aan boord van een containerschip, waar een scheepscontainer precies in past. Slot wordt vooral als alternatief voor cel gebruikt. Dit gebeurt meestal m.b.t. het aantal van deze cellen op een schip en bij de overeenkomsten tussen de verschillende scheepvaartlijnen over de capaciteit van het aantal containers dat kan vervoerd worden. Of nog tussen een scheepvaartlijn en de groupage-operator over het gebruik van de ruimte aan boord van een containerschip.

Cellulair containerschip (N) cellular containership (E)

Schip dat bestemd is voor het transport van scheepscontainers en dat voorzien is van rechtstaande hoekstaven (cell guides) die een geraamte vormen, waarin standaardcontainers geplaatst kunnen worden, zodat ze niet kunnen schuiven in om ‘t even welke richting.

Con-ro schip (N) con-ro ship (E)

Schip dat gebouwd werd om tegelijkertijd containers (meestal aan dek) en roro-vracht (meestal in het ruim) te vervoeren.

Conference (N/E)

Bestaat uit twee of meer scheepvaartlijnen die samen een gemeenschappelijke dienst exploiteren tussen welbepaalde geografische gebieden. Voorafgaandelijk maken ze afspraken m.b.t. de vrachttarieven die ze zullen toepassen en elke lijn laadt dezelfde soort goederen (bvb. containers) zoals de andere partners. Ook de schepen die daarvoor gebruikt worden, zijn van hetzelfde type en geschikt voor de te vervoeren vracht. In tegenstelling tot de tramp- of wilde vaart, waar de tarieven bepaald worden in functie van de dagelijkse vraag en het aanbod, zijn ze bij de conferences relatief stabiel. Het beheer van de lijnen in een conference wordt beheerst door de regels van het lidmaatschap, die o.m. de laad- en losrechten in bepaalde havens en de groepering (“pooling”) van de vracht omvatten. Een conference heeft een secretariaat dat de administratieve dienst vormt. Het treedt op als coördinator voor de leden.

Z’n functie omvat o.m.

 - de publicatie van de vrachttarieven en periodieke amendementen ervan;

 - andere informatie i.v.m. het verschepen van een speciale vracht;

 - de communicatie tussen de leden.

Congossement of connossement (N) Bill of Lading (E)

Een gedagtekend geschrift waarin de vervoerder (de reder of de kapitein) verklaart dat hij bepaalde goederen in ontvangst heeft genomen, om die te vervoeren naar een aangewezen bestemmingsplaats (geladen in een bepaald schip, het bevel gevoerd door een bepaalde kapitein) en die daar te leveren aan een aangewezen persoon. In dit document staan ook  de vooraf overeengekomen voorwaarden waaronder de levering zal gebeuren. Het cognossement is een heel belangrijk document, want het is :

1.  ontvangstbewijs

2.  vervoerovereenkomst

3.  leveringsbewijs

Verder is het een waardepapier, in tegenstelling tot bv. het vervoeradres, het is dus verhandelbaar en beleenbaar.

Corner Fitting

Alle containers zijn op elke hoek voorzien van een corner fitting: een stalen kubus die aan iedere buitenkant een ovale opening heeft. Deze openingen dienen om de containers op te heffen of om ze vast te zetten op het schip, de vrachtwagen, de spoorwagon of om de container aan een andere container te koppelen.

Crossdocking

Kostenbesparend distributieconcept waarbij goederen direct vanaf het losdok naar het laaddok verplaatst worden, zonder ze eerst op te slaan. De voordelen zijn voorraadreductie, lagere transport- en voorraadkosten, het combineren en mengen van vrachten.

In snelle sectoren zoals voor consumentenproducten, voeding, kleinhandel, medicijnen en kruidenierswaren, wordt crossdocking steeds belangrijker om de snelheid van de doorvoer van goederen te verhogen.
Zeehaven Brugge vzw - Brusselstraat 45, 8380 Zeebrugge - info@zeehavenbrugge.be